Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Audiovisual Designer (ผู้ออกแบบระบบเสียงภาพ)-


Audiovisual Designer (ผู้ออกแบบระบบเสียงภาพ)- หางาน - บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด Audiovisual Designer (ผู้ออกแบบระบบเสียงภาพ) หมวด วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ / วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม Share บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด Audiovisual Designer (ผู้ออกแบบระบบเสียงภาพ) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - งานที่ไกล้เคียงคือ "วิศวกรออกแบบ" "Design Engineer"- มีหน้าที่ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด- เป็นผู้ช่วยในกระบวนการออกแบบระบบเสียงภาพ อะคูสติกส์ ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง- เป็นผู้ช่วยในการลงหน้างานเพื่อตรวจวัดค่าทางเสียง ภาพ แสง - ใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ สูตรคำนวณต่างๆในการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุด- เขียนแบบเบื้องต้นโดยใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ (ไม่ใช่งานหลัก)- เป็นผู้ช่วยในการจัดทำ presentation ในการนำเสนองาน- หากมีงานที่ต้องลงหน้างานเพื่อเข้าประชุม เคลียร์ประเด็นหน้างาน ประสานให้งานดำเนินต่อไปได้ ให้ดำเนินการจัดทำสรุปประเด็นต่างๆ เช่น รายงานสรุปการประชุม พอสังเขปฯ- ทดลองเล่นอุปกรณ์เครื่องเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้มีความเข้าใจในฟังค์ชั่นของอุปกรณ์เหล่านั้น- ส่งต่อความเข้าใจในรายละเอียดของระบบต่างๆ (technology transfer) ให้แก่ผู้ออกแบบหลัก- เริ่มต้น พัฒนา ประสาน ตามงาน ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นเป็นอย่างๆไป- จัดทำรายงานสรุปงานของตัวเองในแต่ละเดือนพอสังเขป หมวดงาน วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม .มีความรับผิดชอบสูง.ให้เกียรติในอาชีพงานที่ตัวเองทำอยู่.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูง.มีสติดีภายใต้สถานการณ์การทำงาน.มีเป้าหมายในหน้าที่การงาน.ตั้งใจทำงาน รักความก้าวหน้า .รักการเรียนรู้พัฒนาทักษะในทุกๆวัน.มีความต้องการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นไป.มีวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . มีภาวะผู้นำ (แม้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระดับหัวหน้างานมาก่อน). มีทักษะการรับฟังผู้อื่นอย่างเป็นเหตุเป็นผล. กล้าแสดงออกทางความเห็นในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลไม่ก้าวร้าว. กล้าแสดงความเห็นในที่ประชุม จากมุมมองภายในงานที่ตัวเองทำอยู่. มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองผู้อื่น. มีความละเอียดรอบคอบดี. ผู้สมัครที่มีวุฒิภาวะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ. ไม่จำกัดวุฒิ แต่วุฒิการศึกษาด้านสายอาชีพ เทคนิค วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสาร ระบบ low-voltage ระบบวิศวกรรมก่อสร้าง ระบบอิเลคโทรนิกส์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสียงภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ. ไม่จำกัดอายุ . ไม่จำกัดเพศ. ไม่จำกัดศาสนา. สามารถเดินทางมาที่ทำงานได้สะดวกโดยขนส่งสาธารณะพาหนะส่วนตัวคุณสมบัติทางด้านตัวงานของผู้สมัคร- เข้าใจภาพรวมบริบทของงานในสายโครงการก่อสร้าง - เข้าใจจุดประสงค์เป้าหมายของโครงการก่อสร้าง- มีความสามารถในการอ่านแบบก่อสร้างงานระบบได้ พร้อมที่จะเรียนรู้ฝึกฝน- ในกรณีเคยผ่านงานบริษัทที่ปรึกษาบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- ถ้ามีประสบการณ์การเขียนแบบ ตามหลักวิศวกรรมมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถพิมพ์ดีดไทยได้เร็วไม่น้อยกว่า คำ/นาที (ต้องทำแบบทดสอบเมื่อมาสัมภาษณ์)- สามารถพิมพ์รายงานภาษาไทยได้- มีความเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้น สามารถเรียนรู้ได้- ถ้าสามารถร่างอีเมลล์ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- ใช้ Windows ได้ดี พร้อมเรียนรู้พัฒนา- ใช้ Microsoft Office


กรุงเทพมหานคร