Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


งานติดตั้ง อุปกรณ์ 3G4G Project AIS ภาคตะวันออกเฉีนงเหนือ ( ต้องการด่วน )1


งานติดตั้ง อุปกรณ์ GG Project AIS ภาคตะวันออกเฉีนงเหนือ ( ต้องการด่วน ) หางาน - บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด งานติดตั้ง อุปกรณ์ G/G Project AIS ภาคตะวันออกเฉีนงเหนือ ( ต้องการด่วน ) หมวด วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ / วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม Share บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด งานติดตั้ง อุปกรณ์ G/G Project AIS ภาคตะวันออกเฉีนงเหนือ ( ต้องการด่วน ) กุมภาพันธ์ ทีม (ทีม ระดับเงินเดือน เหมาจ่ายรายเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน) . Plan Work Job คือ งานปรับเปลี$ยน ปรับแต่งอุปกรณ์ ตรวจวัดเพือใช้ในการวิเคราะห์เครือข่ายในส่วนของ Radio Network. สามารถทำ Commissioning อุปกรณ์ Radio Network ZTE, Nokia ได้. งานที$ได้รับมอบหมายพิเศษ เช่น การเพิ$ม ปรับแต่ง อุปกรณ์ต่างๆชั$วคราว ของ DatacomEquipment (FTTX, FBB, IP Switch, EDS Network, Airnet, Ais Wifi) หมวดงาน วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม .ทีงาน ทีม ประกอบด้วยพนักงาน ท่าน คุณสมบัติของพนักงานมีดังนี.หัวหน้าทีมต้องจบการศึกษาขันJ ต$ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขันJ สูง (ปวส.) ในสาขาท$ี เกี$ยวข้องกับงานระบบสื$อสารโทรคมนาคมมีประสบการณ์อย่างน้อย ปี จบการศึกษาขันJ ต$ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย ปี.ลูกทีม ต้องจบการศึกษาขันJ ต$ำมัธยมศึกษาปีท$ี เทียบเท่า อายุไม่ต$ำกว่า ปี.ผ่านการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย ได้ใบรับรอง (Certificate) จากสถาบันที$ได้รับ การรับรอง เพื$อเข้าทำงานตามข้อกำหนดของสถานที$ต่างๆ.พนักงานอย่างน้อย คนในทีม จะต้องมีความสามารถปฏิบัติงานบนเสาส่งโทรคมนาคม ที$สูงได้ อุบลราชธานี ยานพาหนะ รายการอุปกรณ์ เครืองมือทีต้องจัดเตรียมใช้ในการปฏิบัติงานขันJ ต$ำดังนี J. รถยนต์กระบะ (สามารถขนบันได เครื$องมือที$ใช้ในการปฎิบัติงานได้). Computer Notebook เครื$อง. Smart Phone Tablet ระบบ AIS (สามารถ Support . & GHZ & LTE) เครื$อง. เคลื$อนที$ของ Operator รายอื$น เครื$อง. Digital Multi Meter u เครื$อง. AC&DC Clamp-meter u เครื$อง. Tilt Down Meter u เครื$อง. เครื$องทดสอบสาย LAN u ตัว. กล้องถ่ายรูป Digital กล้อง. บันไดสูงอย่างน้อย เมตร ตัว. Safety Belt ชุด. อุปกรณ์ทำความสะอาด Air Filter เช่น เคร$ืองดูด / เป่ าฝุ่น (Blower) u ชุด. สว่าน(เจาะไม้ / ปูน) u ตัว. เครื$องเข้าหัวสาย RJ & RJ u ตัว. เข็มทิศ u อัน , Digital Tilt. ชุดกระเป๋าเครื$องมือช่าง (Basic Tool) เช่น คีม,ไขควง,ประแจ รวมถึงเครื$องมือเฉพาะของอุปกรณ์ในแต่ละยี$ห้อในแต่ละรุ่น u ชุด. Insert tool u Set (Chrone and Poye). ชุดประแจบล็อก, Block Torque ชุด- Torque Wrench - N.m- Open Head & . ชุดรับส่งอุปกรณ์จากที$สูง รอก เชือก ชุด. Light Source. Optical Power Meter. Feeder Cutter. ตลับเมตร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ichitech.telecomโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด ซอยคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร -


อุบลราชธานี