Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ IT


เจ้าหน้าที่ IT กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน หลาย อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน หมวดงาน Programmer/Webmaster/IOS-Android/UX-UI คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป วุมิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชา คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.สามารถแกปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี้มีไหวพริบ แกไขปัญหาเบื้้องต้นให้คําปรึกษาแนะนําการใช้ งานของผู้ใช้งานเก่ียวกบั Applications ที่ใช้งานภายในองค์กร3.มีความรู้พื้นฐานสามารถใช้งาน MS Word, Excel, Power point ได้เป็นอยางดี่มีความรู้ เพิมเติมด้าน่ Server, Database, PHP, HTML, CSS, WEB Service, Photoshop, Illustrator เป็นต้น4.มีทักษะการสื่อสารที่ดีสามารถติดต่อประสานงานบุคคลภายนอกภายในที่เกี่ยวข้อง5.ทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดีมีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีความกระตือรือร้น เรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆอยูเสมอ่ ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรได้6.ยืดหยุนเรื่องเวลาทํางาน่ สามารถทํางานล่วงเวลาได้ทํางานในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว7.ทํางานอื่นๆ ช่วยเหลืองานฝ่ายอื่นๆได้ตามที่ได้รับมอบหมายความเหมาะสม8.ดูแลซ่อมบํารุงการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อื่นๆ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน พิษณุโลก สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ปฏิบัติหน้าที่สาขา พิษณุโลก , สุดขทัย , ตาก , อุตรดิตถ์ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [08-1280-1962,(055)-611-130]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงติดต่อ สอบถามที่เบอร์ 081-2801962 สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล วันเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.


พิษณุโลก