Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ครูวิทยาศาสตร์


ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน บทบาทของครูผู้สอน 1. เตรียมการสอน บันทึกการสอน สอนซ่อมเสริม การใช้สื่อ การตรวจสอบจุดประสงค์ การเรียนรู้ ของนักเรียนการวัดผลประเมินผล 2. สอนตามแผนการสอน คู่มือครู โดยสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มความสามารถ 3. สอนซ่อมเสริมตามตารางสอนซ่อมเสริม 4. กวดขันติดตามให้นักเรียนมาเรียน สม่ำเสมอ 5. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 6. ผลิต ใช้สื่อ แสวงหานวัตกรรมเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 7. วัดประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนตามสภาพที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 8. จัดทำเอกสารต่างๆ ข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติส่วนตัว สถิติการมาเรียน พฤติกรรมต่างๆ สุขภาพอนามัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งให้ผู้บริหารตรวจตามกำหนด 9. มีแผนปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน 10. ปฏิบัติตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย / ที่รับผิดชอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ 11. นิเทศให้คำปรึกษาแนะนำซึ่งกันกัน 12. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ข้อตกลงของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 13. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินประจำปี 14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เป็นเพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 24


อุดรธานี