Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Area Operation Manager


Area Operation Manager ตรีชวา รีสอร์ท ตำแหน่ง Area Operation Manager ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 19 มีนาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายการตลาด เพื่อให้ทีมงานขายเพื่อนคู่ค้า สามารถสร้างยอดขายขยายฐานลูกค้าได้ตามที่กำหนด รวมถึงติดตามดูแลการเบิกจ่าย การเงิน บัญชีให้มีความถูกต้องตามนโยบายของบริษัท ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อนคู่ค้าเป็นรายสัปดาห์ พร้อมทั้งสอนงานให้คำแนะนำปรึกษา เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานเพื่อนคู่ค้าในจังหวัดที่รับผิดชอบ ติดต่อลูกค้ารายสำคัญในพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี บริหารจัดสรรเป้าหมายการขายสินค้าบริการตามช่องทางการขายต่างๆ ภายในจังหวัดพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารช่องทางการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการชี้แจงอธิบายเป้าหมายการขาย แผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ทีมงานเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้ ติดตามประเมินผลการขาย วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตามประเมินสถานการณ์ด้านการขาย การตลาดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อัตรากำลังคนอบรมพัฒนาพนักงาน เพื่อนคู่ค้า รวมถึงประเมินคุณภาพของสัญญาณ งบประมาณ เพื่อปรับกลยุทธ์สำหรับดำเนินงานในแต่ละสัปดาห์ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จัดทำแผนการขายแผนการตลาดในพื้นที่เพื่อสร้างยอดขายขยายฐานลูกค้าให้ได้ตามที่กำหนด นำเสนอขออนุมัติแผนการดำเนินงานงบประมาณที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อนคู่ค้าเป็นรายเดือน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งของพนักงาน เพื่อนคู่ค้า คู่แข่งขัน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาปรับกลยุทธ์การดำเนินงานภายในจังหวัดที่รับผิดชอบในเดือนถัดไป เพื่อนำเสนอแผนมายัง Regional Sale Manager เพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ ดำเนินการตามแผนงานต่อไป หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ทุกเพศ2.30 ปี ขึ้นไป3.วุฒิ ปริญญาตรี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ประจวบคีรีขันธ์ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-941-4687]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


ประจวบคีรีขันธ์