Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์


เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ Rich Bunny System ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 4 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000 ลักษณะการทำงาน - ติดตาม ดูแล ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล ทางการตลาด ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัท - ติดตาม ดูแล ปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาบน สื่อออนไลน์ของบริษัท ให้เป็นปัจจุบันน่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ - ติดตามตรวจสอบดูแลเผยแพร่สินค้า ในส่วนของ Online Marketing ทางอินเตอร์เน็ท - ปรับปรุงพัฒนา เพิ่มช่องทางการตลาดในอินเตอร์เน็ท เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าถึงรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้สะดวกรวดเร็ว - วางแผนการตลาดออนไลน์ ติดตามสถานะ ประเมินผล ปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดการตลาดออนไลน์ Digital Online marketing คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-28 ปี2.วุฒิม.6ขึ้นไปเทียบเท่า3.มนุษยสัมพันธ์ดี/มีความคิดสร้างสรรค์/ทัศนคติที่ดี4.มีความละเอียด รู้รอบด้าน รับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหาที่นำเสนอต่อสาธารณะ


กรุงเทพมหานคร