Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หน่วยงาน / องค์กร บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ . ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจําปี (Audit Plan) . ร่วมจัดทำปรับปรุงแนวการตรวจสอบ (Audit Program) . ร่วมจัดทำปรับปรุงแบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคมุภายในประเมินความเสี่ยง . จัดทำเอกสารการประชุมจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ . ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจําปี . จัดทำกระดาษทําการ ตามแนวการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย เสนอต่อผู้บังคับบัญชา . บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหา ความเสี่ยงจุดอ่อนของระบบงาน / วิธีการปฏิบัติงานที่พบเห็นจากการตรวจสอบ ลงในกระดาษทําการ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา . งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุ ปีขึ้นไป เพศ ชาย / หญิง.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์การทํางาน ผ่านการฝึกงานมีหนังสือรับรองการฝึกงานด้านการตรวจสอบ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ในระบบงานบัญชี เข้าใจกระบวนการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ได้.มีทักษะในการใช้ Excel ได้ดี สามารถใช้ V lookup , Pivot Table ได้.มีความรู้ ความสามารถในเรื่องของการตรวจสอบ การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง.มีความละเอียดรอบคอบ.ซือสัตย์ มีสัจจะ ขยัน อดทน ตัดสินใจอย่างเป็นธรรมเที่ยงตรง.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - ลาพักร้อน - สิทธิการลาบวช,ลาสมรส,ลาฌาปนกิจ,ลาฝึกอบรมพัฒนา ตนเอง - เงินกู้ยืมบริษัท - เงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต ทั้งพนักงานสมาชิกใน ครอบครัว - เที่ยวประจำปี เลี้ยงประจำปี - โบนัสประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม kimpaithaioppโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน ติดต่อ - สอบถาม บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร -- Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร