Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ LOSS PRIVENTION (สาขาบางพูน ปทุมธานี)


เจ้าหน้าที่ LOSS PRIVENTION (สาขาบางพูน ปทุมธานี) เจ้าหน้าที่ LOSS PRIVENTION (สาขาบางพูน ปทุมธานี) สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามโครงสร้างบริษัท หมวดงาน รักษาความปลอดภัย/รปภ/ยาม/ดูแลอาคารสถานที่อื่นๆ ลักษณะงาน .ตรวจสอบ ทรัพย์สินประจำสาขา รายงานต่อผู้บังคับบัญชา .ตรวจสอบ การปฏิบัติตนของพนักงาน ตามกฏระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา ของพนักงาน .ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับที่บริษัทฯกำหนด .ตรวจเช็คพื้นที่ สินค้าในพื้นที่ เพื่อควบคุมยอดการสูญเสีย เกี่ยวกับสินค้าให้อยู่ในเป้าที่กำหนด .เข้าตรวจนับสินค้าประจำวันประจำปีตามตาราง แผนการอบรมให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด .ดำเนินการจัดทำรายงานคณะกรรมการ คณะกรรมการ ความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) ประจำสาขา ถ่ายทอดความรู้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน .ดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ตรวจค้น จับกุม บุคคลที่มี พฤติกรรมสงสัย ส่อไปในทางทุจริตทรัพย์สินของบริษัทฯ รายงานต่อบริหารสาขา ร่วมถึง ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด .ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด, Fire Alarm, อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์สำนักงาน .ตรวจพื้นที่อาคารสถานที่ พื้นที่โดยรอบ ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร พร้อมหามาตรการป้องกัน รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา .ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ กำหนดแผนงานลดยอดสูญเสีย (Shrinkage Action Plan) ผลักดันให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเพื่อลดยอดสูญหายให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด .ดำเนินการซ้อมแผน BCP ประจำปี ( อุทกภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติ ) รายงานผลให้กับผู้บริหารรับทราบ .ดูแล ตรวจสอบแผนกรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบ รายงานประจำวันของรักษาความปลอดภัยกลางวัน กลางคืน รายงานตรงผู้บังคับบัญชา .ผลักดันการปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทฯในเรื่อง โรงงานสีขาว ,อุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุ - ปี.มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง.มีความละเอียดรอบคอบ.สามารถทำงาน วัน/ สัปดาห์ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม Dohomecareersโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงWalk in ที่บริษัท ติดต่อ - สอบถาม บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร -- Email jjobthaiweb.com


ปทุมธานี