Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Programmer - โซนบางนา-ตราด


Programmer - โซนบางนา-ตราด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด
ตำแหน่ง Programmer - โซนบางนา-ตราดปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
27 มกราคม 2563


จำนวน

2 อัตรา


ระดับเงินเดือน

ตามตกลง
ลักษณะการทำงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ในการพัฒนาระบบ เขียนโปรแกรมที่จะต้องได้รับการอนุมัติก่อนการปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กาหนด
2. รับผิดชอบ ควบคุม ติดต่อประสานงาน บริหารทีมพัฒนาออกแบบ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ของผู้ใช้งาน สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
3. รับผิดชอบทีมงานผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถยกระดับ พัฒนาโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนกให้บรรลุเป้าหมายตาม วัตถุประสงค์ขององค์กรได้
4. สนับสนุน มีส่วนร่วมในการจัดทาระบบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคุลมทุกด้าน รวมถีงการลงมือปฏิบัติ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
5. ศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ เพื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาองค์กร บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถหมวดงาน
Programmer/Webmaster/IOS-Android/UX-UI
คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ปริญญาตรี วิศวคอมพิวเตอร์, คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง2.ชาย / หญิง3.อายุไม่เกิน 35 ปี4.มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี5.มีความสามารถ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรม ด้วยภาษา VB.Net, C++, C#, JAVA ภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง6.มีความสามารถเชี่ยวชาญในการออกแบบฐานข้อมูล ใช้ MicroSoft SQL SEVER ได้เป็นอย่างดี7.สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี8.มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กระตือรือร้น รับผิดชอบ เรียนรู้ด้วยตนเอง ทางานเป็นทีมได้อย่างราบรื่น9.สามารถเขียนโปรแกรมข้าม Plateform เช่น Mobile Application, iOS, Adroid ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษเขตพื้นที่ปฏิบัติงานพระโขนง, บางนา


จังหวัดที่ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
ตามข้อตกลงของบริษิษัทฯวิธีรับสมัคร
สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com
วิธีรับสมัครเพิ่มเติม


089-9804672 Recruit Programmerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-713-4414]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงกรุงเทพมหานคร