Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หัวหน้าช่างเทคนิค (ด่วน)


หัวหน้าช่างเทคนิค (ด่วน) บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าช่างเทคนิค (**ด่วน**) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน หลายอัตรา อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน หน้าที่ความรับผิดขอบ 1.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามแผนงานปฏิบัติงาน 2.ควบคุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ตามแผนงานประจำปีพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับช่างซอ่มบำรุง (Technician) ในการทำ (Preventive Maintenance) 3.ตรวจสอบรวบรวมเอกสารการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ในแต่ละเดือนของงานระบบ จัดส่งผู้บังคับบัญชา 4.ควบคุมการตรวจเช็คตรวจสอบสภาพทั่วไป ตู้สวิทซ์เกียร์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งบันทึกรวบรวมข้อมูล ค่่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ค่าพลังงาน พร้อมทำกราฟแสดงการใช้พลังงานประจำวันเดือน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 5.ควบคุมการตรวจเช็คตรวจสอบสภาพการทำงานทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมทั้งบันทึกรวบรวมข้อมูล ค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ค่าพลังงาน ค่าอุณหภูมิ พร้อมทำกราฟแสดงการใช้พลังงานประจำวันเดือน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 6.ควบคุมตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานทั่วไปของ MDB, Main Tie, Main Switch, Main CB ประจำห้องไฟฟ้าประจำวัน - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า เช่น BUS BAR, BUS WAY ประจำวัน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ - ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ไฟสัญญาณต่างๆ เต้ารับ อะไหล่อุปกรณ์ภายในตู้เมนไฟฟ้า แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย ตามสภาพความชำรุด - ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศตามสภาพชำรุด 7.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ให้ดำเนินการ - ควบคุมทำการทดสอบเดินเครื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ - ควบคุมตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำกลั่นแบตเตอรี่ - ควบคุมทำความสะอาดเครื่องยนต์ อุปกรณ์อื่นๆ - ควบคุมตรวจสอบเครื่องวัดต่างๆ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดในระบบไฟฟ้า อื่นๆ ที่ติดตั้งประกอบกับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง - รวบรวมเอกสารการทดสอบแต่ละสัปดาห์ จัดส่งผู้บังคับบัญชาตามดำลับ 8.ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection) ให้ดำเนินการ - ควบคุมการทดสอบเดินเครื่อง (Electrical Fire Pump, Springer Pump, Hydrant) 6 เดือน 1 ครั้ง/ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ - รวบรวมเอกสารการทดสอบจัดส่งผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 9.ตรวจเช็คตรวจสอบมิเตอร์น้ำประปาที่จ่ายน้ำเข้าสู่อาคาร พร้อมทั้งควบคุมบันทึกการใช้ปริมาณน้ำพร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 10.ระบบ/อินเตอร์เน็ต (Telephone/Internet) ให้ดำเนินการ - ตรวจสอบควบคุมการขออนุญาตติดตั้ง/อินเตอร์เน็ตในส่วนผู้พักอาศัยสำนักงาน - ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ MDF ตามสภาพความชำรุด โดยแจ้งผู้บังคับบัญชา ตามดำลับ 11.ระบบสัญญาณภาพ (MATV & SATELLITE) - ตรวจสอบควบคุมสัญญาณภาพ ความคมชัด เสียงประจำวัน - ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้งผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 12.ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ให้ดำเนินการ - ควบคุมตรวจสอบการทำงานของตู้ควบคุม ตู้คอนโทรลประจำวัน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ - ตรวจสอบพบอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณอัตโนมัติ (Smoke & Heat Detector) อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแบบมือดึงจากบุคคล (Manual Pull Station) อุปกรณ์แจ้งสัญญาณกระดิ่ง (Bell) ชำรุดให้แจ้ง พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปรกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 13.งานระบบเครื่องปรับอากาศ (Air Condition) ให้ดำเนินการ - ตรวจสอบควบคุมการเปิด - ปิดระบบปรับอากาศตามเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้งพร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ - ตรวจสอบควบคุมการจดบันทึกอุณหภูมิตามห้องเครื่องประจำวัน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 14.งานระบบสุขาภิบาล (Sanitary) ให้ดำเนินการ - ตรวจสอบควบคุมการเปิด - ปิดเครื่องสูบน้ำต่างๆ โดยให้ใช้พลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน - ตรวจสอบบันทึกแรงดันในระบบของท่อน้ำแต่ละอาคาร Pressure Reduce Valve (PRV) - ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้ง พร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 15.ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment) ให้ดำเนินการ - ควบคุมตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในบ่อบำบัดน้ำเสียทั้งหมด (Submersible Pump) ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ - ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้ง พร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ - ตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์ ตามธุรกิจของอาคารประเภท ก. ให้ได้ค่าตามมาตรฐานพารามิเตอร์ พร้อมทั้งรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ติดต่อบริษัทฯ ที่ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำ เข้าดำเนินการแก้ไข - ตรวจสอบวิเคราะห์ ควบคุมดูแลหาแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยให้ระบบยังสามารถทำงานเต็มประสิทธิภาพ 16.ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ดำเนินการ - ควบคุมตรวจสอบความคมชัดของภาพ จำนวนกล้อง การบันทึก วันเดือนปี เวลา - ตรวจสอบระบบแบตเตอรี่สำรอง (UPS) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพชำรุดโดยแจ้ง พร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 17.ตรวจสอบการขออนุญาตตกแต่งห้องชุด ในส่วนกลางให้ตรงตามแบบที่ขออนุญาตกับทางนิติอาคารชุดฯ 18.ตรวจสอบให้คำแนะนำกับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร ทั้งพื้นที่ส่วนกลางส่วนของห้องพักอาศัย ตามกฎระเบียบของทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ 19.ตรวจสบอควบคุมความสะอาดห้องเครื่องจักรทั้งหมดในโครงการ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 20.ตรวจสอบควบคุมการให้บริการงานซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับห้องชุด 21.ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ทั้งด้านทฤษฎี ปฏิบัติในงานระบบให้กับช่างซ่อมบำรุง (Technician) 22.รวบรวมทำการจดบันทึกมาตรวัดการใช้ไฟฟ้า ประปา ประจำเดือนในส่วนกลางห้องชุดเพื่อเก็บบันทึกข้อมูล 23.ทำการลงบันทึกในสมุดการปฏิบัติงานแต่ละวันของแต่ละประเภทงาน ทำรายงานเมื่อมีปัญหาระหว่างห้องชุด พบความผิดปกติของเครื่องจักรในอาคารต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 24.ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ (Spare Part) ซึ่งเป็นทรัพย์สินของอาคารให้ถูกต้องในแต่ละเดือน ให้ตรงตามรายการเบิกจ่าย เมื่อพบความผิดปกติให้แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมายดูแลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์รับทราบ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 25.ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในแผนกให้ตรงกับการใช้งาน 26.ตรวจสอบเครื่องมือช่าง (Tool) ซึ่่งเป็นทรัพย์สินของอาคารในแต่ละเดือนให้ครบตามบัญชีเครื่องมือ เมื่อพบเครื่องมือชำรุดให้แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมายดูแลการเบิกจ่ายเครื่องรับทราบ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับ หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย / หญิง2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป3.วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาที่เกี่ยวข้อง4.มีประสบการณ์งานอาคารชุด ประสบการณ์งานซ่อมสุขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้าประปาเป็นอย่างดี5.มีทัศนคติที่ดี มีใจรักงานให้บริการ6.มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากล้าตัดสินใจ7.มีความขยัน ทำงานภายใต้ความกดดันได้8.สามารถทำงานเป็นทีม เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,บางพลัด จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. ประกันสังคม 2. ชุดเครื่องแบบพนักงาน 3. งานเลี้ยงประจำปี 4. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 5. ลาพักร้อน 6 วันต่อปี 6. ลากิจ 6 วันต่อปี * เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม people/บเจ-ไลน์-แมเนจเม้นท์-จำกัด/100015467910843โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0-2007-0117 , 09-0987-2207]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


กรุงเทพมหานคร