Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ช่างเทคนิค (Technician)


ช่างเทคนิค (Technician) บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (Technician) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน หลายอัตรา อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน หน้าที่ความรับผิดขอบ 1.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามแผนงานปฏิบัติงาน 2.ควบคุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ตามแผนงานประจำปีพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับช่างซอ่มบำรุง (Technician) ในการทำ (Preventive Maintenance) 3.ตรวจสอบรวบรวมเอกสารการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ในแต่ละเดือนของงานระบบ จัดส่งผู้บังคับบัญชา 4.ควบคุมการตรวจเช็คตรวจสอบสภาพทั่วไป ตู้สวิทซ์เกียร์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งบันทึกรวบรวมข้อมูล ค่่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ค่าพลังงาน พร้อมทำกราฟแสดงการใช้พลังงานประจำวันเดือน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 5.ควบคุมการตรวจเช็คตรวจสอบสภาพการทำงานทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมทั้งบันทึกรวบรวมข้อมูล ค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ค่าพลังงาน ค่าอุณหภูมิ พร้อมทำกราฟแสดงการใช้พลังงานประจำวันเดือน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 6.ควบคุมตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานทั่วไปของ MDB, Main Tie, Main Switch, Main CB ประจำห้องไฟฟ้าประจำวัน - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า เช่น BUS BAR, BUS WAY ประจำวัน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ - ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ไฟสัญญาณต่างๆ เต้ารับ อะไหล่อุปกรณ์ภายในตู้เมนไฟฟ้า แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย ตามสภาพความชำรุด - ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศตามสภาพชำรุด 7.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ให้ดำเนินการ - ควบคุมทำการทดสอบเดินเครื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ - ควบคุมตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำกลั่นแบตเตอรี่ - ควบคุมทำความสะอาดเครื่องยนต์ อุปกรณ์อื่นๆ - ควบคุมตรวจสอบเครื่องวัดต่างๆ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดในระบบไฟฟ้า อื่นๆ ที่ติดตั้งประกอบกับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง - รวบรวมเอกสารการทดสอบแต่ละสัปดาห์ จัดส่งผู้บังคับบัญชาตามดำลับ 8.ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection) ให้ดำเนินการ - ควบคุมการทดสอบเดินเครื่อง (Electrical Fire Pump, Springer Pump, Hydrant) 6 เดือน 1 ครั้ง/ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ - รวบรวมเอกสารการทดสอบจัดส่งผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 9.ตรวจเช็คตรวจสอบมิเตอร์น้ำประปาที่จ่ายน้ำเข้าสู่อาคาร พร้อมทั้งควบคุมบันทึกการใช้ปริมาณน้ำพร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 10.ระบบ/อินเตอร์เน็ต (Telephone/Internet) ให้ดำเนินการ - ตรวจสอบควบคุมการขออนุญาตติดตั้ง/อินเตอร์เน็ตในส่วนผู้พักอาศัยสำนักงาน - ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ MDF ตามสภาพความชำรุด โดยแจ้งผู้บังคับบัญชา ตามดำลับ 11.ระบบสัญญาณภาพ (MATV & SATELLITE) - ตรวจสอบควบคุมสัญญาณภาพ ความคมชัด เสียงประจำวัน - ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้งผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 12.ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ให้ดำเนินการ - ควบคุมตรวจสอบการทำงานของตู้ควบคุม ตู้คอนโทรลประจำวัน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ - ตรวจสอบพบอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณอัตโนมัติ (Smoke & Heat Detector) อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแบบมือดึงจากบุคคล (Manual Pull Station) อุปกรณ์แจ้งสัญญาณกระดิ่ง (Bell) ชำรุดให้แจ้ง พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปรกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 13.งานระบบเครื่องปรับอากาศ (Air Condition) ให้ดำเนินการ - ตรวจสอบควบคุมการเปิด - ปิดระบบปรับอากาศตามเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้งพร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ - ตรวจสอบควบคุมการจดบันทึกอุณหภูมิตามห้องเครื่องประจำวัน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 14.งานระบบสุขาภิบาล (Sanitary) ให้ดำเนินการ - ตรวจสอบควบคุมการเปิด - ปิดเครื่องสูบน้ำต่างๆ โดยให้ใช้พลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน - ตรวจสอบบันทึกแรงดันในระบบของท่อน้ำแต่ละอาคาร Pressure Reduce Valve (PRV) - ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้ง พร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 15.ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment) ให้ดำเนินการ - ควบคุมตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในบ่อบำบัดน้ำเสียทั้งหมด (Submersible Pump) ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ - ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้ง พร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ - ตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์ ตามธุรกิจของอาคารประเภท ก. ให้ได้ค่าตามมาตรฐานพารามิเตอร์ พร้อมทั้งรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ติดต่อบริษัทฯ ที่ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำ เข้าดำเนินการแก้ไข - ตรวจสอบวิเคราะห์ ควบคุมดูแลหาแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยให้ระบบยังสามารถทำงานเต็มประสิทธิภาพ 16.ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ดำเนินการ - ควบคุมตรวจสอบความคมชัดของภาพ จำนวนกล้อง การบันทึก วันเดือนปี เวลา - ตรวจสอบระบบแบตเตอรี่สำรอง (UPS) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไข ซ่อเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพชำรุดโดยแจ้ง พร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 17.ตรวจสอบการขออนุญาตตกแต่งห้องชุด ในส่วนกลางให้ตรงตามแบบที่ขออนุญาตกับทางนิติอาคารชุดฯ 18.ตรวจสอบให้คำแนะนำกับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร ทั้งพื้นที่ส่วนกลางส่วนของห้องพักอาศัย ตามกฎระเบียบของทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ 19.ตรวจสบอควบคุมความสะอาดห้องเครื่องจักรทั้งหมดในโครงการ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 20.ตรวจสอบควบคุมการให้บริการงานซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับห้องชุด 21.ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ทั้งด้านทฤษฎี ปฏิบัติในงานระบบให้กับช่างซ่อมบำรุง (Technician) 22.รวบรวมทำการจดบันทึกมาตรวัดการใช้ไฟฟ้า ประปา ประจำเดือนในส่วนกลางห้องชุดเพื่อเก็บบันทึกข้อมูล 23.ทำการลงบันทึกในสมุดการปฏิบัติงานแต่ละวันของแต่ละประเภทงาน ทำรายงานเมื่อมีปัญหาระหว่างห้องชุด พบความผิดปกติของเครื่องจักรในอาคารต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 24.ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ (Spare Part) ซึ่งเป็นทรัพย์สินของอาคารให้ถูกต้องในแต่ละเดือน ให้ตรงตามรายการเบิกจ่าย เมื่อพบความผิดปกติให้แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมายดูแลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์รับทราบ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 25.ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในแผนกให้ตรงกับการใช้งาน 26.ตรวจสอบเครื่องมือช่าง (Tool) ซึ่่งเป็นทรัพย์สินของอาคารในแต่ละเดือนให้ครบตามบัญชีเครื่องมือ เมื่อพบเครื่องมือชำรุดให้แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมายดูแลการเบิกจ่ายเครื่องรับทราบ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับ หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป3.วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาที่เกี่ยวข้อง4.มีประสบการณ์งานอาคารชุด ประสบการณ์งานซ่อมสุขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้าประปาเป็นอย่างดี5.มีความขยัน ทำงานภายใต้ความกดดันได้6.สามารถใช้เครื่องมือ เก็บรักษาได้เป็นอย่างดี7.มีทัศนคติที่ดี มีใจรักงานให้บริการ8.สามารถทำงานเป็นทีม เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,บางพลัด จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. ประกันสังคม 2. ชุดเครื่องแบบพนักงาน 3. งานเลี้ยงประจำปี 4. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 5. ลาพักร้อน 6 วันต่อปี 6. ลากิจ 6 วันต่อปี * เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม people/บเจ-ไลน์-แมเนจเม้นท์-จำกัด/100015467910843โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0-2007-0117 , 09-0987-2207]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


กรุงเทพมหานคร