Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


บัญชีการเงิน รับ-จ่าย


บัญชีการเงิน รับ-จ่าย บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด ตำแหน่ง บัญชีการเงิน รับ-จ่าย ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน - จัดทำรายงานสถานะเงินสด/เงินฝากธนาคาร ประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ - ตรวจสอบเช็คยอดในการรับชำระของลูกหนี้ จัดทำใบวางบิลรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกบัญชี พร้อมทั้งออกไปรับเช็คติดตามลูกหนี้ บันทึกบัญชี - ตรวจสอบเช็คยอดในการจ่ายชำระให้แก่เจ้าหนี้ จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกใบสำคัญจ่ายรายการเช็ค พร้อมทั้งติดตามการจ่ายชำระหนี้ - ตรวจสอบเอกสาร ภาษี ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ได้รับจากลูกหนี้ - จัดทำหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในการชำระเงิน รวบรวม ตรวจสอบ เก็บเอกสารส่งให้สมุห์บัญชี เพื่อจัดทำภาษีต่อไป - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน


เชียงใหม่