Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม-


ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม- หางาน - บริษัท ดั้งเดิม จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม สิงหาคม - ระดับเงินเดือน ตามตกลง - จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี - ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ครบตามแผนประจำปี- ดูแลเอกสารด้านฝึกอบรมจำทำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน- ประสานงานด้านการฝึกอบรม เช่น พนักงานที่เข้าฝึกอบรม ,วิทยากร,สถานที่,ค่าใช้จ่ายต่างๆ - จัดทำการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - ออกแบบการจัดทำหลักสูตรที่จำเป็นแต่ละ - จัดทำสรุปรายงานประเมินผลการฝึกอบรมหลังฝึกอบรมเสร็จส่งผู้บังคับบัญชา - จัดหา/ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน- เป็นวิทยากรหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้ - สรุปรายงาน KPI การฝึกอบรมประจำเดือนส่ง ผู้บังคับบัญชาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารด้านฝึกอบรมที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ คือ- รับผิดชอบการออกแบบพัฒนาโครงการฝึกอบรม- จัดทำงบประมาณบริหารโครงการฝึกอบรม- กำหนดมาตรฐาน นโยบายระเบียบการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรม- ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ดำเนินตามนโยบายขององค์การ- รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือก การพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม- เจรจาทำหน้าที่ตกลงกับบุคคลจากภายนอกองค์การ ซึ่งเข้ามาช่วยเหลือการฝึกอบรม- ประเมินผลโครงการฝึกอบรมรายงานต่อฝ่ายบริหารขององค์การ- ประชุมพบปะกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทั้งจากภายในภายนอกองค์การคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาในวิชาซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารองค์การ เป็นต้น- มีความรู้ความสามารถประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารโครงการฝึกอบรม- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการประเมินโครงการฝึกอบรม- มีความเป็นผู้นำมีทักษะในการบริหาร- มีทักษะการสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งในระดับล่างจนระดับบนสุดขององค์การ- มีความสามารถในการสื่อสารทั้งในรูปของการเขียนการพูด- มีความรับผิดชอบความกระตือรือร้นในการทำงาน- มีความคิดสร้างสรรค์ .เพศชาย / หญิง.อายุ - ปี.ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรมนุษย์ / การจัดการ / จิตวิทยาสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตร ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร.สามารถใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ MS Officeได้คล่อง.มีภาวะการเป็นผู้นำ.บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการขององค์กรได้ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร - เงินเดือนประจำ- โบนัสประจำปี- ค่ารักษาพยาบาล- ประกันสังคม- เซอร์วิสชาร์จ- เบี้ยขยัน- หอพักพนักงาน- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- ชุดฟอร์มพนักงาน- ค่าอาหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ รถเมล์ที่ผ่านหน้ากองฉลาก สาย ,,,,, - สอบถาม บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - # -, - โทรสาร -


กรุงเทพมหานคร