Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่การตลาด (Graphic Design) ด่วน


เจ้าหน้าที่การตลาด (Graphic Design) ด่วน หางาน - บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด (Graphic Design) ด่วน Share บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด (Graphic Design) ด่วน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, การออกแบบ ". รับ-มอบงานจากหน่วยงานที่ร้องขอ ". ออกแบบงานตามหน่วยงานที่ร้องขอ การส่งผลิต ". ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งงานผลิต . ตรวจสอบงานที่ส่งผลิตให้ถูกต้องก่อนรับมอบ ออกแบบWebsite . ออกแบบ/พัฒนา/ดูแล Website . Update ข้อมูลในหน้า Website ให้ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ . ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลต่างๆ ลงใน Website อื่นๆ . ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - กำหนดแนวคิด ประสานงานการทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์- ดำเนินการผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์- สำรวจผลการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ที่ลงโฆษณาไว้- ประสานงานอำนวยความสะดวกในการให้ข่าวแก่สื่อมวลชน- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี สาขากราฟฟิก สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานด้านการออกแบบ/Website อย่างน้อย ปี.สามารถใช้โปรแกรมเฉพาะในการออกแบบได้ เช่น illustrator,Photo shop,D.มีความซื่อสัตย์, อดทนสูง , เสียสละ , การควบคุมอารมณ์.มีทั่ศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถประสานงานได้อย่างคล่องตัว.-มีความรับผิดชอบ, มีความซื่อสัตย์, มีความขยันหมั่นเพียร , มีความอดทน.- มีความรู้ด้าน Social Network .สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี Internet รับส่ง E-mail ได้ดี จตุจักร กรุงเทพมหานคร . สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานครอบครัวเสียชีวิต. สวัสดิการเบี้ยเลี้ยง-ค่าเดินทาง. สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสมรส . สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท. สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน . สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดพนักงาน. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. สัมมนา / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. โบนัส. ประกันภัยกลุ่ม. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ร่วมกับธอส.) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม blackrose Smartland-Asset-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--/--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด / ซอย ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ --/-- โทรสาร --


กรุงเทพมหานคร